Regulamin

Podstawowe zasady korzystania z diety Akademia Smaku:

  1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
  2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy jaką składający zamówienie zawiera z Właścicielem firmy cateringowej Akademia Smaku Catering Dietetyczny Piotr Franczak o numerze NIP 825 142 62 61 oraz REGON 060581071.
  3. W przypadku, gdy kontrahent nie akceptuje treści niektórych postanowień regulaminu istnieje możliwość ich zmiany. W celu dokonana modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu kontrahent powinien wstrzymać się z zamówieniem i skierować na adres akademiasmaku.info@gmail.com  propozycję modyfikacji określonych postanowień regulaminu ewentualnie sugestie mające na celu ich modyfikacje. Powyższa możliwość nie dotyczy jednak zmiany postanowień określających główne świadczenia stron, w tym ceny lub wynagrodzenia a także zakresu usług świadczonych przez firmę cateringową Akademia Smaku Catering Dietetyczny Piotr Franczak.
  4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowione o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Klienta. W potwierdzeniu o którym mowa w zdaniu pierwszym zostaną również wskazane zmiany regulaminu dokonane w wyniku indywidualnych uzgodnień, o których mowa w pkt. 3.
  5. Klient będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat oraz, że nie jest ubezwłasnowolniony a także, że nie istnieją żadne inne okoliczności uniemożliwiające mu skorzystanie z usług firmy cateringowej Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak.
  6. W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem kontrahent powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
  7. Właściciel firmy cateringowej Akademia Smaku Catering Dietetyczny Piotr Franczak nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
   • nie udzielenia informacji dotyczącej stanu zdrowia kontrahenta, a także innych istotnych informacji z punktu widzenia ustalenia diety i jej ewentualnego wpływu na stan zdrowia kontrahenta;
   • nieudzieleniem przez kontrahenta wszystkich informacji, albo nieprawdziwych informacji co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług firmy cateringowej Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
  8. W celu prawidłowego wykonania zawartej umowy kontrahent jest obowiązany również do podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także polityką prywatności firmy cateringowej Akademia Smaku Catering Dietetyczny Piotr Franczak.
  9. Każdy zestaw Akademia Smaku Catering Dietetyczny Piotr Franczak składa się z 3 lub 5 posiłków. W skład zestawu o którym mowa w zdaniu pierwszym wchodzą:
   • śniadanie;
   • drugie śniadanie;
   • obiad;
   • podwieczorek;
   • kolacja;
  10. W ofercie firmy Akademia Smaku Catering Dietetyczny Piotr Franczak nie ma możliwości indywidualnego wyboru menu oraz wykluczeń wybranych produktów/składników.
  11. Przedmiot zamówienia może różnić się od deklarowanej kaloryczności o +/-10%.
  12. Dostawy diet przeznaczonych do spożycia od poniedziałku do piątku dostarczane są dnia poprzedniego konsumpcję do godziny 23:00.
 1. Cena dostawy obowiązuje tylko w miastach, w których dostawa jest prowadzona i jest wliczona w cenę diety.
 2. Wiadomość zwrotna w formie SMS jest dla nas potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Brak płatności za przyjęte i potwierdzone przez Sprzedawcę zamówienie nie oznacza wyrażenia woli rezygnacji Klienta z zamówienia oraz przyjęcia jej przez Sprzedawcę.
 4. Dostawa do rąk własnych nie występuje, z wyłączeniem przypadku, w którym Klient czeka na dietę.
 5. W zakresie usług świadczonych przez firmę cateringową Akademia Smaku Catering Dietetyczny Piotr Franczak obowiązuje system przedpłaty za zamówione zestawy. W przypadku braku płatności Akademia Smaku Catering Dietetyczny Piotr Franczak ma prawo wstrzymać realizację zamówienia. W przypadku braku możliwości dokonania przedpłaty, kontrahent powinien niezwłocznie poinformować o tym Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak w celu ustalenia możliwość dokonania płatności w określonym przez strony terminie.
 6. Korzystanie z usług Akademia Smaku Catering Dietetyczny Piotr Franczak jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej odpowiadającemu każdemu miastu.
 7. Istnieje możliwość zapłaty : a) przelew online (Przelewy24)
  b) tradycyjny przelew bankowy – na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy – 34 2490 0005 0000 4530 9012 4304;
  c) płatność gotówkowa – przed rozpoczęciem lub w pierwszym dniu realizacji zamówienia, którego
  płatność dotyczy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wstrzymania lub anulowania w całości
  zamówienia jeżeli nie posiada potwierdzenia dokonania płatności za złożone Zamówienie do godziny 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę pierwszego Produktu z Zamówienia, jak również w dowolnym momencie trwania zamówienia, w sytuacji, w której mimo braku potwierdzenia płatności Sprzedawca rozpoczął jego realizację.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji zamówienia w okresie świątecznym.
  Sprzedawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.
 10. Brak płatności za przyjęte i potwierdzone przez Sprzedawcę zamówienie w w/w terminach, nie
  oznacza wyrażenia woli rezygnacji Klienta z zamówienia oraz przyjęcia jej przez Sprzedawcę.
 11. Kupujący, aby otrzymać fakturę VAT, w dniu składania zamówienia zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia przed dokonaniem płatności za zamówiony Produkt.
 12. W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany diety, terminu lub miejsca dostawy. Warunkiem dokonania modyfikacji o których mowa w zdaniu pierwszym jest poinformowanie o wszelkich zmianach firmy cateringowej Akademia Smaku Catering Dietetyczny Piotr Franczak do godziny 16.00 dwa dni przed wprowadzoną zmianą. Zmiany o których mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczą modyfikacji, o których mowa w pkt. 14.
 13. W przypadku zmian, które mają dotyczyć soboty lub niedzieli – informacje o zmianie należy przekazać do piątku do godziny 9.00, natomiast w przypadku zmian które mają dotyczyć poniedziałku – informację o zmianie należy przekazać do piątku do godziny 18.00.
 14. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 14., 15., nie zostaną zrealizowane.
 15. Wszelkie zmiany Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak potwierdza poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez klienta adres.
 16. W przypadku dokonania zmiany w postaci np.: zmiany miejsca dostaw, zmiany rodzaju diety, klient jest zobligowany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
 17. W przypadku gdy dokonane przez kontrahenta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – ma on do wyboru: możliwość zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – niezbędne jest pisemne oświadczenie kontrahenta z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego do zwrotu.
 18. W przypadku nieodebrania zestawu z winy kontrahenta przez co należy rozumieć również brak klienta lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w miejscu dostawy w ustalonym przedziale czasowym – Akademia Smaku Catering Dietetyczny Piotr Franczak zastrzega sobie prawo do potrącenia z należności uiszczonej przez klienta, kwoty odpowiadającej zużytym na ten cel produktom oraz nakładowi pracy związanemu z opracowaniem i przygotowaniem zestawu, a także pozostałymi kosztami związanymi z wykonaną przez Akademia Smaku Catering Dietetyczny Piotr Franczak usługą.
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który uprzednio został
  dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
 20. Sprzedawca zastrzega, że w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówienia
  będzie niemożliwa w określonym przez Klienta terminie, ustali z Klientem nowy termin realizacji
  zamówienia.
 21. W przypadku niedostarczenia zestawów z winy Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak, Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak zobowiązuje się, w ramach możliwości technicznych serwisu, dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez kontrahenta adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z kontrahentem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z kontrahentem.
 22. Odstąpienie od umowy – Produkty dostępne w Serwisie należą do kategorii rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu i mających krótki termin przydatności do użycia. Zgodnie z art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez konieczności podawania przyczyn, najpóźniej na 2 Dni robocze przed pierwszym dniem Okresu abonamentowego.
 23. Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad i zgodny z Zamówieniem. Podstawa prawna oraz zakres odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę jest określona w przepisach prawa, w tym art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Klient może złożyć reklamację w formie:
  a) pisemnej na adres: Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak Tuchowicz 26A 21-421 Tuchowicz
  b) Drogą elektroniczną na adres: akademiasmaku.info@gmail.com
  c) Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak do złożonej reklamacji we wskazanym powyżej terminie uważa się, że Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak uznał reklamację za uzasadnioną.
 24. Składając zamówienie Klient zawiera z naszą Firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak
 25. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów firmy Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak przechowywane są w bazie danych. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień w naszej firmie oraz w celach marketingowych. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.
 26. Administratorem danych osobowych jest Piotr Franczak prowadzący działalność gospodarczą Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak o numerze NIP 825 142 62 61 oraz REGON 060581071 adres e-mail: akademiasmaku.info@gmail.com.
 27. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Serwisu odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 28. W ramach działalności Serwisu przetwarzane są dane osobowe Klientów podane przez nich w Formularzu Rejestracji i Formularzu Zamówienia. W formularzach tych Klienci mogą podać następujące dane: imię i nazwisko, telefon, adres, adres e-mail.
 29. W ramach działalności Serwisu zbierane mogą być ponadto informacje o czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Klient został przekierowany do Serwisu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Klient. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Serwisem.
 30. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu składania Zamówień.
 31. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie; Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zaprzestania korzystania przez Klienta z usługi;
  • zawarcia i realizacji Umowy; Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy;
  • prowadzenia przez Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora; Administrator przechowuje je do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu.
 32. Dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom Administratora, z usług których korzysta przy realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy, takim jak: hostingodawcy, podmioty realizujące wysyłkę Newslettera, dostawcy systemu CRM wykorzystywanego w przedsiębiorstwie Administratora, podmiot, który realizuje usługę dostawy Produktu; podmiot, który przesyła wiadomości tekstowe na numer telefonu podany przy składaniu Zamówienia.
 33. Klientowi przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 34. Administrator zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 35. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa powyżej, Klient może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres akademiasmaku.info@gmail.com  lub pisemnie na adres Akademia smaku catering dietetyczny Piotr Franczak Tuchowicz 26A 21-421 Tuchowicz
 36. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa kodeksu cywilnego.
 37. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 38. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 39. Dostępne formy płatności:
  • Płatności online Przelewy24
  • przelew bankowy
  • Płatność kartą (terminal)
  • Płatność gotówką

Dołącz do grona zadowolonych klientów